PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest LOG-MEN Krzysztof Mendelewicz. z siedzibą w Łodzi (93-578) przy ul. Wróblewskiego 19a p.33.

Dane identyfikacyjne: NIP: 8281384076, REGON: 101318965

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych:

 • napisz na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zadzwoń na numer: 575 927 300

Jaki jest cel przetwarzania danych?

W celu prowadzenia działalności przetwarzamy informacje identyfikujące osoby fizyczne, w tym informacje o:

 • klientach, w tym tych potencjalnych lub przewoźnikach;
 • wspólnikach, pracownikach, przedstawicielach ustawowych, pełnomocnikach lub reprezentantach takich klientów lub przewoźników oraz innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji transakcji dokonanej z takim klientem lub przewoźnikiem; zwane dalej łącznie „Kontrahentami”.

Podejmując kontakt z klientem lub przewoźnikiem, zawierając z nim umowę, realizując zlecenie jesteśmy administratorem danych osobowych zebranych w tym procesie.

Przetwarzamy dane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania zawartej pomiędzy nami umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem;
 2. wykonywania przez nas ustawowych obowiązków, w szczególności w zakresie rachunkowości, podatków oraz sprawozdawczości;
 3. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, który został opisany poniżej.

Zbieranie danych z innych źródeł?

Możemy pozyskiwać dane osobowe Kontrahentów z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać dane osobowe Kontrahentów od podmiotów, w których są oni zatrudnieni, lub których są reprezentantem. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy nami a takim podmiotem, np. informacje o zatrudnieniu u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1).
 • niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   

Podstawą prawną przetwarzania danych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

 • zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową;
 • ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 • weryfikacji tożsamości osób zatrudnionych w podmiotach z nami współpracujących;
 • utrzymywaniu kontaktu handlowego z Kontrahentami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów Kontrahentów służących umożliwieniu i ułatwieniu nam kontaktu z Kontrahentami;
 • prowadzeniu marketingu bezpośredniego;
 • budowaniu naszego wizerunku i wzmacnianiu relacji handlowych pomiędzy nami.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikatów handlowych również na adres e-mail oraz numer telefonu to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.


Komu przekażemy dane?

Przekazujemy dane:

 • podmiotowi świadczącemu dla nas usługi księgowe;
 • innym Kontrahentom jeżeli jest to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy;
 • informatykowi zapewniającemu nam obsługę informatyczną.


Nie przekazujemy danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli dane osobowe zostaną w przyszłości przekazane poza EOG innym podmiotom, wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.


Jak długo przechowujemy dane?

Dane przechowujemy przez okres:

 • niezbędny do realizacji łączącej nas umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 • niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków, a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
 • niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
 • prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwy wobec przetwarzania danych w tym celu.

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.


Czy po przekazaniu danych można sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Można wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy marketingu bezpośredniego.


Co można zrobić, jeżeli uznasz, że dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?

Można się z nami skontaktować – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.

Można również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencja ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy.

Dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.UE.L.2016.119.1.).